Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Altres serveis
 
 
Formació a mida, xerrades
Actíva Prospect, utilitza la capacitació del personal tècnic i directiu com una tècnica d'intervenció que ajuda a la implementació de les actuacions proposades com a resultat de la consultoria.
El contingut dels programes formatius proposats des d'Actíva Prospect defugen dels anomenats paquets estàndards. Estan centrats en les qüestions de desenvolupament del procés de consultoria i/o que capaciten en les metodologies que ajudaran a resoldre els problemes concrets plantejats. Normalment, aquesta capacitació està basada en l'experiència del consultor i es centra en la realització d'exercicis pràctics, jocs de simulació, exercicis de resolució de casos, etc. Per exemple, l'elaboració d'un Pla de participació ciutadana pot comportar com a resultat de la seva implementació la realització de diverses activitats formatives a través de seminaris, tallers, etc. dirigits al personal tècnic i polític de les diferents àrees i serveis municipals implicats, sobre tècniques de participació ciutadana.

D'altra banda, aquesta capacitació es pot donar en el marc de la participació en conferències i congressos on es realitza una transferència del coneixement i l'experiència adquirida per part d'Actíva Prospect al voltant de les temàtiques que són objecte d'anàlisi i/o intervenció.

Organització de jornades, tallers, seminaris, congressos

Actíva Prospect en el marc dels seus projectes d'assistència tècnica ha portat a terme diverses activitats de divulgació dels resultats i metodologies desenvolupades, tallers de debat amb experts sobre la temàtica en qüestió, tallers per a la identificació i resolució de problemàtiques i necessitats, jornades sobre experiències innovadores en el camp d'intervenció i intercanvis a nivell internacional.

Un clar exemple de l'experiència d'Actíva Prospect en l'organització d'aquest tipus d'activitats ha estat en el marc de l'assistència tècnica al projecte Iniciatives Locals per l'Ocupació en el sector d'atenció a les persones (ILO SER) que des del 2002 ha comportat l'organització de més de vint jornades on s'han portat a terme tallers pels tècnics d'inserció, taules de debat, presentacions de resultats i metodologies, intercanvis d'experiències, etc.

Sistemes de suport a la presa de decisions i de difusió socioeconòmica
Actíva Prospect compta dins el seu equip de consultors amb experiència i formació tècnica en el tractament, anàlisi i difusió de la informació i la gestió del coneixement. L'elaboració de sondejos electorals i enquestes d'opinió requereixen de coneixements tècnics específics en el disseny de les mostres, els instruments de recollida de la informació i el control de camp. Actíva Prospect posa a disposició dels seus clients la seva experiència per tal de dur a terme totes aquestes activitats amb la màxima garantia de qualitat i eficàcia.

Per la provisió d'aquests serveis Actíva Prospect compta amb la col·laboració de les principals empreses de serveis avançats en aquests àmbits. (p.e. empreses de treball de camp, data entry, desenvolupament de sistemes d'informació, desenvolupament de sistemes d'informació cartogràfica)

Alguns dels serveis que ofereix són:

 • Serveis d'assistència tècnica pel disseny d'enquestes, la coordinació del treball de camp i l'explotació i l'anàlisi estadística de resultats
 • Disseny de sistemes de suport a la presa de decisions, sistemes d'indicadors
 • Serveis d'informació socioeconòmica, observatoris, publicació d'informació estadística
 • Serveis d'informació als ciutadans: informació cartogràfica, bases de dades, cartes de serveis, mapes de recursos
 • Serveis de documentació
Dinamització de procesos de participació ciutadana
En els últims anys l'administració pública ha introduït canvis notables en la línia d'implicar cada vegada més la ciutadania en la decisió i la gestió dels afers públics. Actíva Prospect compta amb personal especialitzat en el disseny i implementació de mecanismes de participació ciutadana, amb mètodes i tècniques adaptats als objectius que es persegueixin i al context territorial i temàtics de què es tracti, evitant en la mesura del possible la complexitat excessiva i cercant l'optimització del temps i l'esforç que, sens dubte, aquests processos requereixen per part dels ciutadans i ciutadanes.

Així, Actíva Prospect ha dissenyat i ha dinamitzat processos de participació ciutadana de molt diversa naturalesa i abast, des d'un procés de participació ciutadana per elaborar el pla estratègic d'un territori o una llei d'àmbit autonòmic, fins a sessions de debat puntuals vinculades a l'elaboració de diversos Plans d'ordenació urbana municipal o la definició funcional d'equipaments.

Premi Baula

L'Ajuntament d'Argentona ha estat reconegut amb el Premi Baula 2006, que reconeix les millors experiències i projectes de Participació Ciutadana en l'àmbit de la gestió de polítiques locals. En reconeixement al projecte de participació ciutadana dut a terme en el Pla estratègic. Actíva Prospect ha realitzat l'assistència tècnica en aquest procés.


Projectes Internacionals
L'orientació europea d'Actíva Prospect ve marcada per la pertinença durant els primers anys a un grup holandès amb presència a diversos països, amb el qual manté vincles de treball. A més, l'equip en la seva trajectòria professional ha participat en diversos projectes de recerca i consultoria comparada, sobretot en l'àmbit europeu de cooperació internacional.

Actualment es manté aquest caràcter europeista i també la capacitat per establir les relacions necessàries per a dur a terme visites d'estudi, cerques d'experts i de socis. D'altra banda, el coneixement del context català i estatal permet a Actíva Prospect oferir contactes per donar resposta als requeriments d'informació i l'establiment d'aliances als projectes d'àmbit europeu.

Els serveis que s'ofereixen són:

 • Informació sobre les polítiques i experiències nacionals
 • Organització de visites d'estudi
 • Cerca d'experts
 • Cerca de socis
Consultoria empresarial i d'organitzacions

L'activitat principal d'Actíva Prospect és la recerca i assistència tècnica dirigida a les administracions públiques. No obstant això, la intervenció pública i la gestió dels recursos humans tenen força punts de confluència, com és la detecció de necessitats formatives, la gestió per competències, la igualtat d'oportunitats o la responsabilitat social de les empreses.

L'experiència d'Actíva Prospect pel que fa a la consultoria organitzacional ha estat, principalment, en l'anàlisi de l'organització i la definició de l'orientació estratègica futura. No obstant això, Actíva Prospect ha reforçat darrerament el seu equip per tal de potenciar els seus serveis de consultoria empresarial pel que fa a l'anàlisi dels llocs de treball i les necessitats de formació, en l'elaboració de plans d'igualtat i mesures de conciliació i en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa.

Els serveis que s'ofereixen són:

 • Diagnòstic de l'estructura, característiques i cultura organitzativa
 • Anàlisi del lloc de treball i les necessitats formatives, plans de formació
 • Plans d'igualtat i mesures de conciliació
 • Responsabilitat social corporativa (qualitat de les condicions laborals, salut i seguretat, gestió de la diversitat, etc.
Activa Prospect i els Plans d'Igualtat

Actíva Prospect dóna suport en l'elaboració de Plans d'Igualtat per fomentar la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el sí de les empreses i ens locals. Els Plans d'Igualtat són d'obligatòria realització segons la nova llei per la igualtat de gènere de 2007 per aquelles empreses de més de 250 treballadors.

El Pla d'Igualtat fixa els objectius d'igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva consecució així com l'establiment dels diversos sistemes de seguiment i avaluació dels objectius fixats. El treball d'Actíva Prospect es basa en l'establiment del compromís formal per part de la direcció i contempla la igualtat d'una manera integrada amb el conjunt de sistemes de gestió de l'organització.

 
Projectes Veure tots els projectes
Elaboració d'un índex de competitivitat territorial i d'un informe trimestral de conjuntura econòmica del Penedès - Garraf
Curs ‘Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local’. 2a edició.
Creació d’entorns plurals innovadors. Consolidació d’un espai de reflexió público-privat en el sector de l’hostaleria a l’Hospitalet.
Novetat
Jornada sobre la Formació en l'àmbit del motor i la competició
Novetat
Disseny i implementació pilot d’un sistema d’indicadors de les activitats que realitzen els centres propis de la Fundació Bancària “la Caixa”
Observatori Econòmic de la Garrotxa
La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a exàmen. Utilització del model adEg i anàlisi dels resultats pel període 2004-2013
Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Elaboració d’un índex sintètic a nivell comarcal. Conceptualització, disseny i resultats pel període 2009-2012
Mesurant la capacitat d’innovar de les comarques catalanes. Elaboració d’un índex sintètic a nivell comarcal. Conceptualització, disseny i resultats pel Baix Llobregat
Curs introductori de capacitació en l'elaboració d'informes socioeconòmics
Projecte Intercanvi d’experiències Anoia Activa
Curs d'especialització per a tècnics de les UPD de CCOO: “Fonts d'informació, indicadors i tècniques quantitatives per l'anàlisi del desenvolupament local”.
Curs introductori de capacitació per a tècnics municipals en l'elaboració d'informes socioeconòmics (2a. Edició)
Disseny i Dinamització d’unes Jornades de Debat intern a l‘IMEB
Curs introductori de capacitació per a l’elaboració d’informes socioeconòmics
Curs introductori de capacitació per a tècnics municipals en l’elaboració d’informes socioeconòmics
Realització d'un taller de participació ciutadana sobre les actuacions previstes en el Pla de Barris del Nucli Antic de Ponts: zona del Carrer Major
Disseny i desenvolupament del programa de participació ciutadana en procés de formulació del POUM de Ponts
Disseny i desenvolupament del programa de participació ciutadana en procés de formulació del POUM de Puig reig
Curs de participació ciutadana a Polinyà
Assistència tècnica per a l’explotació i anàlisi de resultats de l’enquesta ciutadana de l’Observatori del Civisme al Masnou
Explotació estadística de l’enquesta de polítiques d’igualtat d’oportunitats a les empreses a L'Hospitalet de Llobregat
Mobility and Transfer. Transnational Exchange for the Promotion of Transfer and Vocational Mobility. Country-specific approaches for the promotion of mobility and transfer. The case of Spain
Dinamització de la sessió de debat sobre el Pla d’Acció per al Civisme de Mataró
Dinàmiques de participació ciutadana per a la planificació d'usos d'equipaments i espai públic a Torre-Romeu i Can Puiggener
Dinamització del procés participatiu per l'elaboració de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya i elaboració de l'informe de síntesi
Curs de formació en planificació estratègica per a tècnics municipals
Explotació estadística de l’enquesta de necessitats de serveis empresarials a L'Hospitalet de Llobregat
Indicadors de gestió de polítiques de recepció i acollida d’immigrants
Diagnosi organitzativa i orientacions estratègiques de la Federació de Municipis de Catalunya
Acompanyament i dinamització del procés de participació del Pla Integral del barri de Cerdanyola de Mataró
Curs de tècniques quantitatives per a consultors
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL