Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Les persones
 

Les principals línies d'actuació d'Actíva Prospect reflecteixen clarament les principals preocupacions i fenòmens socials actuals i els àmbits prioritaris d'intervenció pública: l'envelliment de la població, la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitats, els drets i deures dels ciutadans i la immigració.

En l'àmbit de la ciutadania i la immigració cal assenyalar la necessitat de diagnosticar quina és la situació de la població estrangera nouvinguda atès els importants fluxos de població dels darrers anys i la necessitat d'establir plans de recepció i acollida adequats a aquestes necessitats.

Un altre àmbit d'actuació preferent d'Actíva Prospect ha estat el de la inclusió i cohesió social. Les principals preocupacions de la nostra societat també queden reflectides en els dos grans eixos d'intervenció en aquest àmbit: la gent gran i les persones amb discapacitats. En el primer, les actuacions ha anat dirigides a l'estudi de la situació i necessitats de la gent gran, el disseny i suport a plans d'actuació i la dinamització dels agents claus. En el cas de les persones discapacitades, les principals actuacions han estat en l'àmbit de la inserció sociolaboral (veure àmbit de Treball i ocupació).

Les actuacions principals es poden classificar en les següents temàtiques:

Ciutadania

  • Immigració
  • Associacionisme
  • Civisme, convivència i seguretat ciutadana

Lleure i cultura

Inclusió i cohesió social

  • Gent gran
  • Joventut
  • Persones amb discapacitats
  • Altres col·lectius en risc d'exclusió social
Activa Prospect, la atención a la dependencia y las personas mayores

L'experiència d'Actíva Prospect en aquest àmbit és força extensa amb més de 10 projectes de recerca i consultoria. Abasta des d'estudis de diagnosi de la situació del col·lectiu de gent gran i la proposta d'actuacions per a diversos ajuntaments i consells comarcals de Catalunya, a l'elaboració i/o dinamització de plans municipals i comarcals d'atenció a la gent gran.

Els informes sobre la gent gran són estudis sociològics basats principalment en enquestes a la població que analitzen la situació social i econòmica, el grau d'(in)dependència funcional i la situació relacional d'aquest col·lectiu, així com les seves expectatives i opinions en relació als serveis públics. Mitjançant tècniques d'anàlisi multivariant i l'elaboració d'índex sintètics es valora les diferents situacions de dependència i estils de vida per tal d'estimar el volum de població en cadascuna de les situacions i, en conseqüència, la possible demanda de serveis. Les especificitats territorials pel que fa a la situació i les expectatives de la gent gran fa necessària la realització d'estudis quantitatius per tal d'aproximar la demanda i els requeriments en la provisió de serveis.

Els Plans d'actuació per a la gent gran són els instruments que ajuden a implementar les línies de treball apuntades en la diagnosi. Aquests plans sovint involucren a un nombre important d'agents, amb un pes important del tercer sector. Actíva Prospect proveeix l'acompanyament en la dinamització del Pla i dels diferents agents i en la concertació de les actuacions proposades. També proveeix assessorament en la definició de les actuacions a partir de l'experiència acumulada i del coneixement de les tendències i innovacions més rellevants en l'àmbit d'intervenció.

 
Projectes Veure tots els projectes
Disseny i implementació pilot d’un sistema d’indicadors de les activitats que realitzen els centres propis de la Fundació Bancària “la Caixa”
Seguiment i Avaluació del Pla Transversal de Drets Civils i Ciutadania de Sabadell (anys 2013 i 2014)
Pla d'Igualtat de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés
Pla Transversal de Drets Civils a Sabadell 2011-15
Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils
Avaluació dels espais Gent 3.0 del Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La Caixa”
Programa d'intervenció integral contra la violència masclista
Assistència tècnica al Centre d'Iniciatives del Barcelonès en l'Àmbit de la Dependència (CIBAD)- 2a edició
Avaluació del Programa de prevenció de la violència de gènere “Talla amb els mals rotllos
Assistència tècnica en l’elaboració del ‘Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social’ a diversos ens locals de la província de Barcelona
Seguiment i tancament de projectes de Cooperació internacional i d’Educació pel desenvolupament del programa Barcelona Solidària
Assistència tècnica i assessorament per la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social en l’àmbit local (3 edicions)
Diagnosi del Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària (PIDCES)
Pla Transversal de Nova Ciutadania de Sabadell -Balanç d’actuacions-
Disseny i Formació inicial del Projecte "Jo sí, educació per la integritat"
Diagnosi de les Necessitats de Serveis a les persones a l’Alt Penedès i Pla Operatiu de Treball en el Territori
Estudi de les oportunitats de treball que pot generar la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència a Sabadell
Estudi prospectiu sobre la situació i les necessitats socials dels metges col•legiats i dels seus familiars directes
Estudi de la situació i expectatives de la població immigrada d’origen no comunitari a Sabadell
Realització d'un taller de participació ciutadana sobre les actuacions previstes en el Pla de Barris del Nucli Antic de Ponts: zona del Carrer Major
Seguiment i avaluació de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania de Sabadell
Suport al procés d’implementació del Pla d’acció comarcal en relació a les persones amb intel•ligència límit de l’Alt Penedès
Curs de participació ciutadana a Polinyà
Assistència tècnica per a l’explotació i anàlisi de resultats de l’enquesta ciutadana de l’Observatori del Civisme al Masnou
Dinamització de la sessió de debat sobre el Pla d’Acció per al Civisme de Mataró
Dinàmiques de participació ciutadana per a la planificació d'usos d'equipaments i espai públic a Torre-Romeu i Can Puiggener
Elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana i el Reglament de Participació Ciutadana de Polinyà
Anàlisi sociològica de l’oci nocturn a Catalunya
Observatori de serveis i necessitats de la gent gran a la comarca de l'Alt Penedès
Dinamització del procés participatiu per l'elaboració de la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya i elaboració de l'informe de síntesi
Indicadors de gestió de polítiques de recepció i acollida d’immigrants
Pla d’usos i proposta de gestió d'un equipament per a la gent gran a Sant Pere de Torelló
Pla d’Acció Municipal d’Atenció i Serveis per a la Gent Gran a Sant Cugat del Vallès 2003-2007. Organització, seguiment i eines d’avaluació
Acompanyament i dinamització del procés de participació del Pla Integral del barri de Cerdanyola de Mataró
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL