Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Documents
 
Notícies
20/07/2017
El Penedès vol "cobrir les necessitats d'empreses i estudiants per retenir el talent al territori"
... més
..................................................
05/07/2017
La Garrotxa s’endinsa a descobrir el seu mercat laboral amb un estudi innovador a Catalunya
... més
..................................................
16/06/2017
Millors contractes i sous garrotxins a l’alça
... més
..................................................
16/06/2017
La Garrotxa assoleix el seu millor registre a l’índex de competitivitat territorial i ja ocupa la 15ena posició
... més
..................................................

Llistat de publicacions interessants recomanades per Activa Prospect

Periòdiques
()  Índex de competitivitat comarcal        Novetat !

Publicació anual impulsada per l'Associació d'Empresaris del Penedès-Garraf (adEg) i elaborada per Actíva Prospect. Aquesta publicació -que analitza els factors de competitivitat de les comarques catalanes- es va consolidant com un referent en l'anàlisi socioeconòmica comarcal i com a instrument útil per a la definició d'estratègies de desenvolupament i pel foment del debat intra i intercomarcal. Podeu consultar-lo al web de l'Adeg.

Publicació durant el mes de març.

()  Informe de Conjuntura Econòmica del Penedès-Garraf        Novetat !
Aquesta publicació surt a la llum cada sis mesos i analitza l'evolució dels principals indicadors econòmics i de l'ocupació de les tres comarques del Penedès-Garraf. Podeu consultar-lo al web de l'Adeg.

El calendari de publicació és mitjans de febrer i agost.
()  La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen        Novetat !
Publicació de la Diputació de Barcelona sobre les Economies Locals. L'informe de caràcter bianual  analitza l'evolució del factors de competitivitat comarcals a la demarcació. L'Informe vol contribuir a la definició i la implementació de polítiques de competitivitat i de desenvolupament local a la demarcació de Barcelona a nivell comarcal.
()  Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Elaboració d’un índex sintètic a nivell comarcal        Novetat !
Publicació bianual de la Diputació de Barcelona sobre les Economies Locals. Aquesta publicació duu a terme una anàlisi en produnditat dels sistemes d'innovació comarcals de la demarcació de Barcelona en base a un model dissenyat conjuntament entre l'Agència per a la innovació al Baix Llobregat (InnoBaix) i Actíva Prospect que recull 55 indicadors agrupats en 13 dimnesions.
()  L'Observatori Econòmic i Social de la Garrotxa        Novetat !
"Observatori socioeconòmic de la Garrotxa", projecte impulsat per l'associació empresarial Cercle EURAM i que rep el suport de la recent creada Agencia de Promoció de la Garrotxa DINAMIG.
Altres publicacions
(11/11/2015)  Proposta operativa per la detecció del desenvolupament del talent a la Riera de Caldes        Novetat !
L'informe realitza una diagnosi del talent existent al territori conformat pels municipis de la Riera de Caldes, per arribar a una proposta operativa d'accions per la promoció, la retenció i l'atracció de talent en aquest àmbit territorial. Engloba des de l'anàlisi de la població amb un alt nivell formatiu i d'especialització professional, així com també l'anàlisi d'aquests perfils en les empreses innovadores i en iniciatives socials singulars presents al territori.
(31/03/2015)   Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i oportunitats        Novetat !
L'estudi identifica les especialitzacions productives localitzades al Vallès Oriental i els espais territorials que les configuren, més enllà dels límits administratius i de la divisió subcomarcal actual per mercats de treball. El document també destaca quines han estat les estratègies de concertació territorial endegades a la comarca, els principals actius i identifica les seves potencialitats i febleses, per tal de detectar les oportunitats del territori per ser més competitiu.
(18/02/2013)  Pla transversal de drets civils i ciutadania 2013-2016        
El document, pioner a Catalunya, engloba tots els programes engegats des de les diferents regidories del consistori amb l'objectiu de millorar la convivència, és a dir, un total de 164 projectes i més de 500 indicadors a tenir en compte per assolir aquesta fita. Dins d'aquest gran pla, les iniciatives estan distribuïdes en sis plans diferents: el de Nova Ciutadania, el d'Igualtat de Gènere, el de Joventut, el de Diversitat de Creences, el de Diversitat per Orientació Sexual i el de Cooperació. La Diputació de Barcelona ha finançat la creació d'aquest document, ja que el veu com un possible exemple per altres ajuntaments catalans.

Des del Pla transversal de Drets Civils i Ciutadania (2013-2016) es desplega el Pla Transversal de Joventut, el d'Igualtat de Gènere, Nova Ciutadania, de Diversitat de Creences, i LGBTI. Cadascun d'aquests plans té un seguiment i avaluació anual (vegeu el Seguiment del Pla Transversal de Drets Civils de l'any 2013, i del 2014
(20/04/2012)  La transversalitat en les polítiques locals. El Pla de Nova Ciutadania a Sabadell        
Article publicat en la revista Àmbits del Col•legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya en el que es fa una reflexió en base a l'experiència professional de l'equip d'Actíva Prospect sobre la transversalitat en la gestió de les polítiques públiques, presentant al mateix temps un cas concret d'èxit en la implementació i seguiment d'un Pla concebut des d'aquesta òptica: el Pla Transversal de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell pel mandat 2007-2011.
Descarregar
(20/04/2011)  Seguiment Pla Transversal de Nova Ciutadania        
El Seguiment i avaluació del Pla Transversal de Nova ciutadania a Sabadell estableix els indicadors que valoren l'abast d'una vuitantena de programes i la seva evolució gestionats per una vintena d'àrees o serveis.

S'elabora un informe d'avaluació semestral que és la base d'anàlisi per reconsiderar i reorientar alguns dels programes i accions i/o plantejar-ne de nous quan és convenient.


(11/04/2011)  La planificació d'equipaments com a eina per millorar la qualitat urbana        
Aquest article, publicat al número 19 de la revista "Barcelona Societat", presenta una línia de treball interdisciplinari desenvolupada per Actíva Prospect al voltant de la caracterització poblacional i la planificació de equipaments, conformada per més d'una desena d'estudis, centrats en diferents àmbits territorials.
(31/03/2011)  Pla transversal de nova ciutadania. Actuacions 2007-2011 i orientacions de futur        
Publicació impulsada per l'Oficina de Nova Ciutadania de l'Ajuntament de Sabadell que analitza a mode de balanç les polítiques d'acollida i suport a les persones nouvingudes a la ciutat emmarcades dins el Pla i que s'han anat desenvolupant al llarg del mandat municipal 2007-2011. El Pla ha estat concebut com un instrument de gestió de la immigració des de l'àmbit local i tracta l'acollida i acomodació dels nouvinguts, l'equitat dels serveis públics per a tota la ciutadania, facilitar espais interculturals d'inclusió i participació de tota la població i treballar pel coneixement de la diversitat, generant confiances i combatent els sentiments que generen rebuig.

La publicació aporta algunes reflexions al voltant de la temàtica per part de personalitats com l'Hble. Sr. Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar i Família, el Sr. Albert Serra, director del Màster en Direcció Pública d'ESADE, el Sr. Ricard Zapata, professor a la UPF i director del Grup GRITIM-UPF.

Descarregar
(12/01/2011)  Estudi de perfils professionals dels sectors emergents de la comarca de l'Anoia        
Publicació, al web del Consell Comarcal de l'Anoia, de l'Estudi de Perfils Professionals dels sectors i subsectors emergents: Energies Renovables, Aeronàutica, Motor i Tecnologies de la Informació i Comunicació de la comarca de l'Anoia. L'estudi permet identificar quines són les oportunitats d'ocupació que es poden generar a la comarca, en base als diversos projectes emergents que s'estan desenvolupant en relació als diferents sectors que són objecte de l'estudi.
(04/11/2010)  Recull de bones pràctiques per fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses        
Publicació de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, coordinada pel Servei del Teixit Productiu, i realitzada amb l'assistència tècnica d'Actíva Prospect, on s'analitzen quinze bones pràctiques per al foment de l'esperit emprenedor, recollides en els àmbits català, espanyol i europeu, amb l'objectiu de contribuir a la dinamització del teixit productiu local, mitjançant el disseny i la implementació de polítiques que incorporin experiències reeixides en aquest àmbit.
(15/02/2010)  Pacte ILO-QUID - Alt Penedès. Detecció de necessitats de serveis d’atenció a les persones        
Document que aporta una anàlisi de la realitat socioeconòmica de la comarca i de la situació del sector de serveis d'atenció a les persones a partir de l'anàlisi de fonts estadístiques i de la informació qualitativa extreta de les opinions dels agents del territori.
(28/01/2010)  Competitivitat, creixement econòmic i nivell de vida        

Article sobre competitivitat, creixement econòmic i nivell de vida publicat al número 338 del Fax de l'ADEG, de setembre de 2009
(22/01/2010)  Les oportunitats de treball que pot generar la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència a Sabadell        

L'estudi fa una anàlisi detallada del desenvolupament de la Llei, els seus impactes pel que fa a la demanda de serveis i ocupació, així com dels requeriments de qualificació de les empreses que operen en el sector. L'estudi a més, fa una prospectiva sobre la demanda futura de serveis i creació de llocs de treball en base al calendari de desplegament establert i unes hipòtesis d'implementació.

Un extracte en fou publicat en el núm. 19 de l'Informe de conjuntura de Sabadell (1r semestre 2009).

(15/10/2009)  Impacte econòmic i organitzatiu de noves especialitats d'infermeria        
L'estudi avalua l'impacte organitzacional i econòmic de l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i analitza l'impacte de les noves especialitats d'infermeria de Catalunya.
(16/09/2009)  Ressenya Atles de la nova ruralitat        
La Fundació del Món Rural ha publicat aquest llibre, elaborat per un equip de la Universitat de Lleida encapçalat per Ignasi Aldomà,  amb l'objectiu de difondre la realitat actual del món rural.  Clicant a la imatge en trobareu una ressenya elaborada per Actíva Prospect.
(17/08/2009)  Pla Estratègic Bages Sud        
Elaboració d'una diagnosi estratègica i la redacció d'un Pla Estratègic del Bages sud per tal de definir el model territorial de desenvolupament; centrat en aquells aspectes de creixement econòmic sostenible que permetin una millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans, i establir, des d’una visió compartida pels agents polítics, socials i econòmics, les estratègies per assolir-lo i les actuacions necessàries per implementar-les.
(01/06/2009)  Estudi de la demanda d’ocupació de dones amb estudis universitaris a Sant Boi de Llobregat        
Publicació del document de síntesi del projecte Estudi prospectiu de la demanda laboral futura de dones joves amb estudis universitaris i d’especialització professional a Sant Boi de Llobregat. L’estudi analitza, entre d'altres qüestions, quins sectors del teixit productiu local tenen major potencial de creació i renovació d’ocupació qualificada i, en base a aquests, quines professions ofereixen majors oportunitats laborals a les dones joves qualificades.
(31/10/2008)  Estudi de les necessitats socials i familiars dels metges col.legiats de la província de Barcelona        
Resum de l'Estudi de les necessitats socials i familiars dels metges col.legiats de la província de Barcelona, realitzat amb l'objectiu de conèixer i analitzar les situacions i necessitats socials que tenen els metges col·legiats de la província de Barcelona i els seus familiars directes, per tal de plantejar mesures adreçades a la millora del seu benestar i qualitat de vida, en línia amb el Programa de Protecció Social del COMB.
Descarregar
(01/06/2008)  Pla Transversal de Nova Ciutadania de Sabadell        
Assistència tècnica per la redacció del Pla Integral de Ciutadania de Sabadell. El Pla aborda el procés d’acollida i d’integració de les persones nouvingudes i preveu mesures per reforçar les polítiques socials, la convivència i la cohesió entre el conjunt de la població.
(18/04/2007)  Estudi prospectiu sobre les necessitats de qualificació i l’ocupació en el sector de Serveis a les Persones amb especials dificultats a la província de Barcelona        

Estudi de prospecció en el sector de l'atenció a les persones amb especials dificultats realitzat a nivell de la província de Barcelona per analitzar quines demandes de qualificació i formació presents i futures es detecten.

(30/03/2006)  Pla estratègic d’Argentona        
El Pla Estratègic d'Argentona, promogut des de l'Ajuntament d'Argentona, amb l'assistència tècnica d'Actíva Prospect, va servir per a definir l'estratègia de desenvolupament integral del municipi en un termini de 10-15 anys, i va comptar amb la participació de ciutadans i ciutadanes i agents socials i econòmics.
El Pla Estratègic d'Argentona va ser reconegut amb el Premi Baula 2006, que reconeix les millors experiències i projectes de Participació Ciutadana en l'àmbit de la gestió de polítiques locals.

(15/01/2004)  Un cas pràctic. El Prat de Llobregat        

Capítol inclòs en el llibre "Els processos de localització i deslocalització de l'activitat productiva a Catalunya" coordinat pel CRESC, on s'aporten els principals resultats obtinguts en l'estudi elaborat per Actíva Prospect al Prat de Llobregat sobre la incidència de la configuració territorial en la dinàmica empresarial, les dinàmiques de localització i deslocalització de les empreses i el rol de les infraestructures i les necessitats futures per la millora de la competitivitat del territori.

Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL