skip to Main Content

Els canvis que s’han produït al mercat de treball (regulació, relacions i condicions laborals), però també els canvis tecnològics que afecten la fabricació de productes i la prestació de serveis, així com els canvis que es produeixen en els diversos sectors d’activitat econòmica, tenen efectes i transformen les ocupacions, els requeriments de qualificació i la formació associada. En aquest context, identifiquem les necessitats empresarials, el mapa de formació d’un territori per formular propostes de formació profesionalitzadora i promoure l’encaix entre l’oferta i la demanda formativa vinculada a l’ocupació.

Per abordar les qüestions de la capacitació i el talent de les persones, oferim metodologies d’acord a paràmetres observables, mesurables i transferibles a partir de les competències. En aquest àmbit, elaborem eines de d’avaluació de competències de diversos perfils professionals amb la finalitat de conèixer l’evolució en la seva ocupabilitat.

En l’àmbit de l’educació i el territori, duem a terme diagnosis educatives i la  conseqüent planificació, en sentit ampli i, sovint, també en relació a la planificació de l’oferta i gestió d’equipaments socioeducatius.

Donem solució mitjançant:

  • Anàlisi i identificació de nous perfils professionals: detecció de noves ofertes laborals centrades en el territori que s’
  • Aplicació de metodologies pròpies per lavaluació de competències: a partir de la definició de competències (relacionades amb les actitudinals, cognitives, manipulatives o procedimentals, i no només des de la titulació acadèmica i del currículum).
  • Planificació i identificació destratègies per al foment del talent: anàlisi de la capacitat d’atracció i retenció de talent d’un territori, així com els recursos disponibles per al desenvolupament del talent i la definició de mesures per a la seva transformació.
  • Planificació educativa: diagnosi i planificació educativa d’un territori, avaluació de programes i/o projectes educatius, planificació d’equipaments socioeducatius.

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

Back To Top