skip to Main Content

Termes i condicions d’ús

 

 1. Introducció.
  1. Gràcies per triar ACTÍVA PROSPECT Mediante l’ús i l’accés a aquest lloc web i a les adrecis URL derivades de www.ACTÍVAprospect.cat, vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquests “Termes i Condicions d’Ús” i a la nostra “Política de Privadesa”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, per favor, li convidem al fet que abandoni els llocs web.
  2. Els llocs web són titularitat d’ACTÍVA PROSPECT Research & Solutions, S.L., S.L.O (d’ara endavant ACTÍVA PROSPECT), la raó social del qual és ACTÍVA PROSPECT Research & Solutions, S.L., amb seu en el Centri d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès (despatx 31), 08290 Cerdanyola del Vallès , amb C.I.F. nº B-62799069. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 34483, foli 9, Secció general, hoja 248172, i correu electrònic: ACTÍVAprospect@ACTÍVAprospect.cat.
  3. ACTÍVA PROSPECT li indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia dels presents “Termes i condicions d’ús” per, posteriorment, tenir coneixement de les mateixes, si ben aquesta informació estarà a tot moment disponible a la pàgina web (www.ACTÍVAprospect.cat). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels Usuaris/clients a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents al mercat.
  4. Per poder usar i navegar pels llocs web d’ACTÍVA PROSPECT, l’Usuari ha de (a) tenir 18 o més anys, o tenir 16 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes, (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi, i (c) ser resident a Espanya. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a ACTÍVA PROSPECT sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui a tot moment.
 2. Objecte.
  1. És objecte dels presents termes i condicions d’ús, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir el llambregar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense modificació alguna, dels termes, condicions i advertiments recollits en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, quant als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació d’ACTÍVA PROSPECT advertir que, si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari haurà d’abstenir-se d’accedir als llocs web, per la qual cosa ACTÍVA PROSPECT li convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està conforme amb l’esmentat advertiment.
  2. L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, ACTÍVA PROSPECT declara, i l’Usuari reconeix, que ACTÍVA PROSPECT proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’Usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ACTÍVA PROSPECT
 3. Directrius de l’Usuari.
  Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’Usuari pugui seguir-les quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Per favor, segueixi aquestes normes:
 1. Directrius d’accés als llocs web
  1. Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a aquest efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
  2. L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’Usuari és l’únic responsable de la instal·lació de citats elements, declinant ACTÍVA PROSPECT qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pogués derivar-se.
 2. Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari
  1. L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-ho contràriament als continguts presents en aquest text, de forma lesiva per a ACTÍVA PROSPECT o tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi dels llocs web per altres Usuaris.
  2. L’Usuari s’abstindrà de realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els sistemes d’ACTÍVA PROSPECT, així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.
  3. ACTÍVA PROSPECT es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i/o als Serveis, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells Usuaris que incompleixin els termes i condicions d’ús.
 3. Limitació de responsabilitat d’ACTÍVA PROSPECT per l’ús dels llocs web
  1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable. ACTÍVA PROSPECT no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
  2. ACTÍVA PROSPECT fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè a tot moment a la voluntat d’ACTÍVA PROSPECT, es procediria a l’esmena de l’errata al més aviat possible i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes en la legislació vigent.
  3. ACTÍVA PROSPECT no serà responsable enfront de l’Usuari, quan:
   1. L’eficàcia en la connexió, així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a ACTÍVA PROSPECT
   2. La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a ACTÍVA PROSPECT i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.
 1. Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat.

  1. ACTÍVA PROSPECT no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
  2. ACTÍVA PROSPECT declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als Usuaris dels seus llocs webs que pogués derivar-se de la navegació pels seus llocs webs. En conseqüència, ACTÍVA PROSPECT no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’Usuari.
 1. Vigència del present text.
  1. ACTÍVA PROSPECT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant referent als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.
  2. ACTÍVA PROSPECT es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.
 1. Propietat intel·lectual i industrial.
  1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativamente d’ACTÍVA PROSPECT Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol conforme al Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els citats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
  2. Tots els drets sobre els continguts, estan reservats quedant prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés d’ACTÍVA PROSPECT
 1. Legislació aplicable i jurisdicció.
  1. ACTÍVA PROSPECT es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
  2. Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i PROFESSIONAL GROUP ACTÍVA PROSPECT SLU es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i ACTÍVA PROSPECT, els jutjats o tribunals de la localitat de Madrid.
 1. Política de Protecció de dades.
  1. D’acord amb l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, ACTÍVA PROSPECT informa a l’Usuari en relació als llocs web www.ACTÍVAprospect.cat que la informació que es pugui recaptar en els llocs web s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat d’ACTÍVA PROSPECT, amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb els llocs web, així com les labors d’informació, estadística, i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb els mateixos.
  2. ACTÍVA PROSPECT informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representants legals dels mateixos.
   1. ACTÍVA PROSPECT informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.
   2. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos.
 • D’acord amb l’establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, ACTÍVA PROSPECT es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.
  Així mateix, ACTÍVA PROSPECT informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites a l’apartat dels presents Termes i Condicions d’Ús.
  ACTÍVA PROSPECT informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercitats davant ACTÍVA PROSPECT. D’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
  • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ACTÍVA PROSPECT, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
  • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
  • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, dintre del termini i en la forma escaient.
  • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
  • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part d’ACTÍVA PROSPECT

El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, del present avís legal.

Política de Privadesa

1. Introducció

 1. La present política de privadesa està redactada conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. ACTÍVA PROSPECT Research & Solutions, S.L. (d’ara endavant ACTÍVA PROSPECT) informa a l’Usuari que els llocs web www.ACTÍVAprospect.cat són responsabilitat d’ACTÍVA PROSPECT.
  ACTÍVA PROSPECT informa que les dades objecto de tractament tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari dels llocs web, així com les labors d’informació, estadística, i comercialització del servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.
 2. ACTÍVA PROSPECT informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és l’existència d’un interès legítim, així mateix quant a la instal·lació de cookies es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si escau, dels representants legals dels mateixos.
  1. ACTÍVA PROSPECT informa que les dades seran conservades mentre perduri, el consentiment prestat per vostè, exceptuant aquells casos en els quals estiguem obligats legalment a la seva conservació.
  2. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos.
 3. El mer accés als llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació sense reserves de la present política de privadesa, també aplicable prèviament a la possible contractació dels serveis que ACTÍVA PROSPECT posi a la disposició dels clients. Aquesta política de privadesa és d’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i a la possible contractació en els llocs web.
 4. L’Usuari accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers d’ACTÍVA PROSPECT podrà, lliurement, realitzar canvis en la política de privadesa dels llocs web, s’indicaran aquests canvis a la present declaració sobre privadesa, així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè l’Usuari sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si escau, la comuniquem.
 5. Els llocs web titularitat d’ACTÍVA PROSPECT no poden ser utilitzats per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals autoritzant el registre i comunicació de dades personals.

2. Limitació de responsabilitat.

 • ACTÍVA PROSPECT és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels Usuaris que desitgin contractar, no tenint responsabilitat a cap moment de tota una altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre’s o facilitar-se pels propis Usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

3. Informació sobre Drets dels interessats i seguretat de la informació.

 • D’acord amb l’establert per l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, ACTÍVA PROSPECT es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquesta, de manera que es garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.
 • Així mateix, ACTÍVA PROSPECT informa que en cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els qui hauran d’adoptar les mesures tècniques descrites en el paràgraf anterior de la present política de privadesa.
 • ACTÍVA PROSPECT informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant ACTÍVA PROSPECT D’acord amb el Capítol III del RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:
  1. Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
  2. Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ACTÍVA PROSPECT, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
  3. Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
  4. Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, dintre del termini i en la forma escaient.
  5. Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
  6. Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part d’ACTÍVA PROSPECT

L’Usuari garanteix que les dades proporcionades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació tant a ACTÍVA PROSPECT com a tercers.

4. Consentiment per al compliment de la LSSI-CE.

 • En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, ACTÍVA PROSPECT sol·licitarà i l’Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, ACTÍVA PROSPECT pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors del servei, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
 • ACTÍVA PROSPECT donarà la possibilitat en cada enviament comercial de poder revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un email a l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte, i informada en cada comunicació comercial.
 • ACTÍVA PROSPECT, amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ACTÍVA PROSPECT

 

Back To Top