Skip to content

Els canvis que s’han produït al mercat de treball (regulació, relacions i condicions laborals), però també els canvis tecnològics que afecten la fabricació de productes i la prestació de serveis, així com els canvis que es produeixen en els diversos sectors d’activitat econòmica, tenen efectes i transformen les ocupacions, els requeriments de qualificació i la formació associada. En aquest context realitzem un pla de formació: identifiquem les necessitats formatives de les empreses, fem diagnosi de necessitats formatives, elaborem el mapa de formació d’un territori per formular propostes de formació profesionalitzadora i promoure l’encaix entre l’oferta i la demanda formativa vinculada a l’ocupació.

Per abordar les qüestions de la capacitació i el talent de les persones, oferim metodologies d’acord a paràmetres observables, mesurables i transferibles a partir de les competències. En aquest àmbit, elaborem eines de d’avaluació de competències de diversos perfils professionals amb la finalitat de conèixer l’evolució en la seva ocupabilitat i propiciar la inserció sociolaboral; així com també acompanyem a les empreses en el disseny de noves especialitats formatives en resposta a les seves necessitats.

En l’àmbit de l’educació i el territori, duem a terme diagnosis educatives i la  conseqüent planificació, en sentit ampli i, sovint, també en relació a la planificació de l’oferta i gestió d’equipaments socioeducatius.

Donem solució mitjançant:

  • Anàlisi i identificació de nous perfils professionals: detecció de noves ofertes laborals centrades en el territori que s’
  • Aplicació de metodologies pròpies per lavaluació de competències: a partir de la definició de competències (relacionades amb les actitudinals, cognitives, manipulatives o procedimentals, i no només des de la titulació acadèmica i del currículum).
  • Planificació i identificació destratègies per al foment del talent: anàlisi de la capacitat d’atracció i retenció de talent d’un territori, així com els recursos disponibles per al desenvolupament del talent i la definició de mesures per a la seva transformació.
  • Planificació educativa: diagnosi i planificació educativa d’un territori, avaluació de programes i/o projectes educatius, planificació d’equipaments socioeducatius.

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

Back To Top