Skip to content

Des dels inicis ha estat un dels nostres eixos principals d’actuació, posant l’accent en mesures per a la reducció de les desigualtats en l’accés al mercat laboral, especialment per a les persones amb dificultats d’inserció sociolaboral.

Treballem des d’una perspectiva singular i no homogeneïtzadora, mitjançant l’anàlisi dels factors personals, socials i econòmics, que ens permet entendre les diverses situacions que afavoreixen o dificulten l’ocupabilitat de les persones aturades o en situació d’inactivitat. Aquesta aproximació permet assessorar i dissenyar itineraris a mida, de forma alineada amb les seves necessitats i expectatives. En aquest sentit, hem elaborat instruments de suport per a la diagnosi individual i per a l’elaboració d’itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat.

Donem solució mitjançant:

  • Anàlisi de mercats de treball: estudi sobre el mercat de treball d’un territori, el disseny i l’avaluació de polítiques actives d’ocupació, plans directors de serveis d’ocupació, etc.
  • Identificació de necessitats de perfils professionals: Vacants, qualificació requerida.
  • Promoció i dinamització de locupació en sectors emergents: plans estratègics per sectors empresarials o municipis.
  • Assessorament per a la integració sociolaboral: de persones amb  discapacitat i diversitat funcional, de persones nouvingudes, de persones en situació i/o risc d’exclusió social.
  • Assessorament en el disseny de polítiques per a la igualtat d’oportunitats: tant per ens locals com per empreses, per a generar polítiques d’inserció sociolaboral inclusives; acompanyament amb eines de suport en la transició escola-treball.
  • Gestió en ladaptació del treball: Suport en la intermediació laboral: prospecció d’empreses, disseny d’eines de gestió de suport a la integració social, contractacions per facilitar la inclusió sociolaboral.
  • Estratègia modular per a la millora de locupabilitat: de persones en situació d’atur o d’inactivitat, a través del disseny d’itineraris d’orientació, motivació, formació i pràctiques laborals, així com realitzant el seguiment posteriori i/o inserció.

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

Back To Top