Skip to content

C

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

L’encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Oriental consisteix en el disseny, l’elaboració i la redacció de la Diagnosi Estratègica del Vallès Oriental per a la posterior elaboració del Pla Estratègic de la Comarca.

OBJECTIU

Conèixer la realitat de la comarca, fent una fotografia de les dinàmiques socials i econòmiques que s’estan donant al territori i identificant quins són els actors rellevants amb capacitat d’incidència en les polítiques de promoció econòmica i d’ocupació.

S’ha realitzat de manera participada i oberta als agents socioeconòmics, tant públics com privats. S’han obert diversos espais de participació com les 5 comissions sectorials, el grup de discussió d’experts i la jornada de validació final.

RESULTATS

Com a resultats hi ha la identificació dels elements crítics pel desenvolupament futur del territori i les seves potencialitats i, en conseqüència, la realització d’una anàlisi DAFO territorial.

L’elaboració d’un mapa d’actors de tots els agents implicats en el desenvolupament socioeconòmic. S’han detectat 160 agents, i han participat 96 a la diagnosi.

El treball s’ha realitzat amb cinc comissions sectorials, un grup d’experts i una sessions final amb tots els agents.

La redacció del document de Diagnosi Estratègica i una proposta metodològica de com abordar les fases posteriors del pla estratègic. En el marc de les comissions sectorials hi ha hagut un total de 217 assistents, 150 únics, de 96 institucions diferents, tant públiques com privades.

Back To Top