Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

És un Pla que integra totes les actuacions que s’impulsen en l’àmbit de les polítiques d’Igualtat de gènere, de Joventut, de Nova Ciutadania, de Diversitat de Creences, de Diversitat d’orientacions sexuals (LGBTI) i de Cooperació que s’impulsen des de l’ajuntament de Sabadell.

OBJECTIU

El seguiment de la implementació i l’avaluació del Pla Transversal de Nova Ciutadania de Sabadell estableix els indicadors que valoren l’abast de vuitanta programes i la seva evolució gestionats per una vintena d’àrees o serveis, a partir dels quals es fa una valoració tant dels aspectes de cobertura com de la seva adequació als objectius inicials, els canvis en les problemàtiques i necessitats socials, així com de les característiques de la població nouvinguda.

El seguiment i avaluació de la implementació del Pla recull fins a uns 650 indicadors de les 164 actuacions impulsades per les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament, a partir dels quals es fa una valoració quantitativa i una anàlisi qualitativa. Hi participen 21 serveis municipals.

RESULTATS

El resultat és un informe d’avaluació que és la base d’anàlisi per reconsiderar i reorientar alguns dels programes o plantejar-ne de nous quan és convenient. Les diferents edicions executades entre 2009 i 2015 van permetre disposar d’una visió de l’avanç dels resultats dels indicadors i valorar-ne les tendències.

Back To Top