Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Posada en marxa de la “Mesa de la formació pel treball del Vallès Occidental” que es deriva de la Declaració del Vallès Occidental Cap a la segona reindustrialització, signada per la major part dels agents de la comarca el 2014.

La connexió i interrelació del teixit productiu i del conjunt de centres formatius des d’una visió integral del sistema és un aspecte estratègic per a poder desplegar les innovacions i donar respostes concretes a les necessitats del teixit productiu i apostes sectorials del territori. Exemples com el desplegament de la formació dual o l’emergència de les noves vocacions industrials posa de manifest la necessitat de fomentar la cooperació, col·laboració i participació público-privada.

OBJECTIU

L’impuls de la Mesa comporta tota una sèrie d’actuacions com són: establir les bases del funcionament i els objectius de la Mesa, disposar d’una diagnosi estratègica sobre la situació de la formació pel treball a la comarca, difondre i debatre amb els agents les iniciatives a emprendre en aquest àmbit, així com donar a conèixer experiències exitoses tant en la gestió com en el disseny de polítiques en aquest àmbit i, finalment, disposar d’un pla de treball per tal de portar a terme actuacions concretes.

Observatori de la formació – Observar per planificar: Dispositiu permanent i innovador de detecció de les necessitats formatives capaç de concretar propostes i millores en la planificació i l’oferta.

RESULTATS

El primer dels resultats ha estat l’elaboració d’uns informes sintètics que han de donar suport a la presa de decisions en relació a l’oferta de FPI en els que s’incorporen tant elements d’oferta com de demanda.

S’ha desenvolupat un procés d’integració de la informació sobre l’evolució del teixit productiu, la qualificació de la població activa en base a una classificació comuna de les activitats econòmiques i ocupacions en base a les famílies professionals del sistema de formació professional.

Aquesta informació ha servit de base per a la comparació i la valoració de l’encaix entre l’oferta i la demanda formativa existent.

S’han realitzat informes detallats per a l’oferta i demanda d’FPI, així com del grau d’inserció per a cadascuna de les famílies professional i per a cadascun dels municipis de la comarca.

Back To Top