Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

El projecte s’ha fonamentat en tres eixos de treball. En primer lloc, s’ha dissenyat amb l’equip directiu i tècnic de la Fundació Bancària “la Caixa” el sistema d’indicadors i el procés de recollida de dades d’activitat de centres de gent gran i d’associacions de voluntariat que col·laboren amb la Fundació. En segon lloc, s’ha dut a terme un procés de suport, formació i assistència tècnica a 60 centres de gent gran i a 11 associacions de voluntaris, perquè confeccionessin les memòries d’activitat i el lliurament de dades. Finalment, s’ha dut a terme el tractament i auditoria de dades, la validació amb els sistemes de gestió de la FBlC i l’enregistrament en el sistema d’indicadors i càlcul de subvencions d’activitats per a centres de gent gran i associacions.

OBJECTIU

Actíva Prospect, per encàrrec de la Fundació Bancària “la Caixa”, ha portat a terme el disseny d’un sistema d’indicadors de valoració de les activitats que organitzen els centres de gent gran i les associacions de voluntariat que col·laboren amb la Fundació per a avaluar, de manera comparada, la tasca de cadascuna i atorgar les subvencions d’activitats que anualment convoca per aquestes entitats.

El projecte s’ha dut a terme de forma conjunta amb l’equip de treball de la Fundació Bancària “la Caixa”, definint els indicadors per a l’avaluació i dissenyant una eina de còmput dels mateixos. Igualment, s’ha elaborat una memòria de sol·licitud per a la recollida de dades i una guia per emplenar-lo.

RESULTATS

Durant 5 edicions (2015-2019), s’han auditat i avaluat les activitats que organitzen els 60 centres propis (58 des del 2018) de la FBlC, analitzant més de 60 variables i agrupant els resultats en 13 indicadors sintètics que es vinculen amb la dotació econòmica de la subvenció. Aquest treball ha suposat un canvi en el procés d’atorgament de subvencions d’activitats, tant en centres de gent gran com en associacions de voluntaris que col·laboren amb la Fundació, millorant la idoneïtat i objectivació del procés de valoració de l’activitat de cada centre i associació i disposant de documentació sintètica i comparativa entre centres i associacions com a eina de bàsica per a la presa de decisions.

Back To Top