Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

La diagnosi estratègica encarregada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i realitzada durant el 2018 situa en la formació pel treball o professionalitzadora un dels reptes més importants de futur per a la comarca. D’una banda, en el treball s’apunta el baix nivell de qualificació i de professionalització de la població en edat de treballar i el baix seguiment dels estudis professionalitzadors per part dels joves. Alhora, s’observa una escassa diversificació i mancances importants en relació a l’oferta d’FPI, fet que comporta que molts dels alumnes residents que configuren una demanda suficient, s’hagin de desplaçar a comarques veïnes. Amb tot, on es constata que hi ha majors dèficits és en l’oferta de formació ocupacional i l’adreçada a joves amb necessitats especials, en part motivada per la inexistència d’operadors i d’espais homologats per a configurar una oferta pròpia.

OBJECTIU

La finalitat última del treball és la de disposar d’una proposta de línies d’acció en l’àmbit de les polítiques de formació professionalitzadora en el territori, basada en una anàlisi fonamentada de quines són les necessitats del teixit empresarial, per veure com s’hi pot donar resposta amb els recursos de que disposa el territori.

RESULTATS

Un dels resultats previstos del treball és la posada en comú entre tots els agents i l’objectivació de quina és la situació de la comarca en relació a l’oferta actual i les necessitats del teixit productiu, tant futures com actuals.

L’altre resultat se situa en l’àmbit de la cooperació público-privada i público-público per a l’impuls i la reordenació de l’oferta. És per aquest motiu, que s’han organitzat 8 fòrums sectorials en els àmbits on s’ha cregut necessari prioritzar els esforços de planificació de la formació.

Back To Top