Skip to content

Publicat el darrer Informe de Conjuntura de l’àmbit CRiRC

Tot i el repunt registrat a finals d’any, que apuntava a unes millors expectatives pel creixement econòmic, l’expansió del covid-19 obre un escenari d’incertesa pels propers mesos

Malgrat les millors expectatives en el mig i llarg termini, la incertesa domina l’escenari econòmic actual

La major inestabilitat geopolítica i econòmica que ha caracteritzat el desenvolupament de l’economia mundial durant el darrer any ha repercutit negativament sobre l’evolució de l’economia de l’àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC). Així, l’àmbit experimenta dos processos contraposats durant el segon semestre del 2019. D’una banda, des de la segona meitat del 2018 les taxes de creixement de l’ocupació s’han tendit a reduir progressivament fins a assolir el 0,8% interanual a finals del 2019, la taxa de variació més baixa des de l’inici de la recuperació econòmica. D’altra banda, durant els últims mesos de l’any la distensió d’alguns dels factors d’estrès sobre l’economia global (Brexit, guerra comercial EEUU-Xina, etc.) ha permès una millora de les expectatives que a l’àmbit CRiRC s’ha vist acompanyada per un cert repunt del creixement durant els tres últims mesos del 2019. Aquest fet posa en evidència el canvi de tendència cap al que apuntava l’economia global abans de l’expansió del covid-19.

Ara, però, s’obre un nou escenari en el que caldrà veure com afecta la pandèmia a l’evolució tant de l’economia global, com de les economies nacionals i locals. La clau del futur desenvolupament econòmic es troba ara en el càlcul de l’impacte de l’aturada de l’activitat econòmica en dimensions com l’atur, el PIB o la liquiditat del teixit empresarial, així com en la capacitat dels estats per a esmorteir els efectes adversos de l’epidèmia. Finalment, queda un últim interrogant per resoldre: serà aquesta un caiguda temporal i, per tant, anirà seguida d’un ràpid procés de recuperació o, contràriament, l’actual context farà emergir problemes estructurals que submergeixin l’economia global en un altre cicle de crisi. Les properes setmanes seran essencials per començar a dibuixar l’horitzó del que serà l’economia durant els propers anys.

El sector industrial registra una important pèrdua d’ocupació durant el segon semestre del 2019

La forta desacceleració del sector industrial a nivell global arran de la crisi que afecta al sector automobilístic ha tingut importants repercussions a l’àmbit CRiRC, on la Indústria ha caigut un 2,7% interanual en termes d’ocupació. Tot i que la caiguda ha estat generalitzada a la majoria d’activitats industrials, la Indústria del metall l’ha patit amb major virulència, amb una reducció del 3,7% dels llocs de treball respecte als nivells d’ocupació de finals del 2018. En total, la Indústria destrueix 1.247 llocs de treball en un any. Al conjunt de Catalunya, el sector industrial s’ha mantingut amb creixements positius fins al segon semestre de l’any, període en el que ha començat a perdre ocupació per primera vegada des de començaments del 2014 amb una variació del -0,8%.

Els Serveis, tornen a liderar la creació d’ocupació

Tot i créixer a un dels ritmes més baixos dels darrers anys, els Serveis mantenen augments d’ocupació molt superiors als del conjunt de l’economia de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes. El creixement del 2,1% interanual durant els sis últims mesos de l’any ha suposat la creació de 3.211 nous llocs de treball, gràcies principalment al bon comportament dels Serveis a la producció i als Serveis socials, que han crescut un 2,4% i un 1,9% respectivament. Les majors aportacions al creixement han vingut donades per les activitats relacionades amb les administracions públiques, el comerç a l’engròs i les activitats administratives i de serveis auxiliars, que han sumat un 58,3% de l’ocupació generada pel sector.

La Construcció s’estanca després de ser un dels motors de la creació d’ocupació

La Construcció, que fins a la primera meitat del 2019 havia estat un dels sectors més dinàmics de l’economia tant de l’àmbit CRiRC com de Sabadell i Catalunya, frena amb força el seu desenvolupament fins a quasi estancar-se, amb una variació de l’ocupació del 0,8%. L’increment més baix des del començament de la recuperació econòmica. Tot i que la moderació ha estat generalitzada, aquesta s’ha donat amb més força a la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, on el sector ha passat de crear entre 700 i 900 llocs de treball interanuals cada trimestre, a crear-ne 107 durant els tres últims mesos de l’any.

La reducció de l’atur es frena fins al ritme més baix dels últims anys

L’atur, que entre el 2015 i el 2017 registrava taxes de reducció de la desocupació superiors al 10,0%, redueix ara el nombre de persones aturades un 0,7%, la dada més baixa dels últims anys. Tot i que en menor mesura, el mateix procés s’ha donat a Sabadell i a Catalunya, on les taxes de variació de les xifres d’atur han estat del -2,5% i del -1,8% respectivament. Els menors ritmes de creació d’ocupació han portat a un estancament de la taxa d’atur registral que a l’àmbit CRiRC se situa ara en l’11,2%, dues dècimes més que l’experimentada durant la primera meitat de l’any. El mateix passa al conjunt de l’economia catalana, on la taxa d’atur s’ha situat en el 10,4%, lleugerament per sobre de la del període anterior.

L’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança Empresarial apunta a una millora de les expectatives per als propers trimestres

L’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança Empresarial de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes del quart trimestre de l’any 2019 i les expectatives per al primer trimestre del 2020, presenta un Índex de Confiança Empresarial que es recupera lleugerament respecte de l’anterior (0,7%). Les valoracions de la marxa del negoci durant el darrer trimestre de 2019 registren una frenada en l’evolució negativa del trimestre anterior, amb menys opinions pessimistes. Malgrat això, el balanç del quart trimestre de 2019 segueix sent negatiu tant per a la indústria i construcció com per al comerç.

Les expectatives empresarials per al primer trimestre de 2020 registren una millora del saldo de tendència, amb una reducció de respostes pessimistes (el saldo passa de -0,4 a +3,8). En aquesta millora hi ajuda el que la indústria i construcció recuperen la confiança amb una disminució de respostes pessimistes,  i el saldo puja de -7,4 a 0,4 punts. El comerç i la resta de serveis apunten perspectives positives per als primers mesos d’enguany.

Podeu consultar l’informe clicant aquí

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top